Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
722 ฟันเทียมถอดได้
2
ตารางสอนและใบประเมินรายวิชา DTPT724 ทันตกรรมประดิษฐ์ร่วมสมัย
3
ทพทป 912 ระบบระเบียบโรงพยาบาลและการดูแลฉุกเฉิน
ศึกษาระบบการทางานในโรงพยาบาลที่ต้องทางานร่วมกับแพทย์สาขาอื่นๆ เรียนรู้การ
ตรวจทางห้อง ปฏิบัติการ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยพยาธิสภาพของผู้ป่วย การแก้ไขปัญหา
ฉุกเฉิน และอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยในขณะการให้การรักษาทางทันตกรรม
ประดิษฐ์วิชาเฉพาะทันตกรรมประดิษฐ์
4
ทพทป 704 พฤติกรรมศาสตร์ พฤฒาวิทยาและทันตกรรมผู้สูงอายุ
ศึกษาหลักการและพัฒนาการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม รวมถึงประสิทธิภาพและ
ผลกระทบในการติดต่อสื่อสาร การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ผู้ป่วย บุคคลากร
ทางสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
ศึกษาพื้นฐานชีววิทยาของผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีผลต่อสภาพร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม ภาวะการ
เจ็บป่วย โภชนาการที่จาเป็นของผู้สูงอายุ ที่มีผลต่อการรักษาทางทันตกรรม และแนวคิด
การให้การรักษาทางทันตกรรมกับผู้สูงอายุ การวางแผนการรักษา การเลือกใช้ทันตวัสดุ
วิธีการรักษา การติดตามประเมินผล
5
ทพทป 771 ทักษะทางทันตกรรมประดิษฐ์
ทักษะที่ครอบคลุมทางทันตกรรมประดิษฐ์ งานสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกี่ยวข้อง
กับงานในคลินิกและพรีคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ การทาสื่อการสอน การ recall ผู้ป่วย
การตรวจคัดกรองผู้ป่วย และการรักษาฉุกเฉิน
6
ทพทป 727 ทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการ
ศึกษาการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ที่มีความสัมพันธ์กับวิชาทันตกรรม
สาขาอื่นๆ เช่น รังสีวิทยา ทันตกรรมหัตถการ ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมจัดฟัน
วิทยาเอ็นโดดอนท์ ปริทันตวิทยา วิทยาระบบบดเคี้ยว และประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร
เพื่อเป็นการประมวลความรู้ขั้นสูง และความทันสมัยของแต่ละสาขาเข้ากับการรักษาทาง
ทันตกรรมบูรณะ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะนามาประยุกต์ในการรักษาผู้ป่วยในรายที่มีความ
ยุ่งยากและซับซ้อน ให้ประสบผลสาเร็จ
7
ทพทป 722 ฟันเทียมถอดได้
ศึกษาทฤษฎี ปรัชญา เทคนิค และแนวคิดในการรักษาผู้ป่วยด้วยฟันเทียมทั้งปาก โดยเน้น
การให้การรักษาผู้ป่วยที่มีขั้นตอนการรักษาซับซ้อน สันเหงือกแบนราบ ฟันเทียมทั้งปาก
ชนิดใส่ทันที ฟันเทียมเดี่ยว ฟันเทียมทั้งปากชนิดคร่อมฟันหลัก
ศึกษาการวางแผนการรักษางานฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ทบทวนการออกแบบฟันเทียม
การบูรณะช่องปาก โดยใช้ฟันเทียมบางส่วนถอดได้แบบธรรมดา แบบที่ผิดไปจากแบบ
ธรรมดา และแบบที่ใช้ตัวยึดหรือสลักยึด ในรายปกติอย่างยาก รายที่เป็นโรคปริทันต์ และ
รายที่มีการสึกเหตุบดเคี้ยว โดยมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาสภาพอวัยวะในช่องปาก
ศึกษาผลเสียที่เกิดจากการใส่ฟันเทียม และสามารถให้การบาบัดหรือฟื้นฟูสภาพช่องปาก
ได้
8
ทพทป 721 ชีววัสดุศาสตร์ประยุกต์
ศึกษาชีววัสดุที่ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี เชิงกล และ
ชีวภาพ ข้อบ่งใช้ ข้อห้าม ข้อดี ข้อเสีย และมาตรฐาน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาทาง
คลินิกที่เกี่ยวข้องกับทันตวัสดุ ความสัมพันธ์กับเทคนิคการใช้งาน เพื่อการเลือกใช้วัสดุได้
ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในผู้ป่วยแต่ละราย โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
9
ทพทป 724 ทันตกรรมประดิษฐ์ร่วมสมัย
การกรอแต่งฟันหลักสำหรับฟันเทียมติดแน่นบนขากรรไกรจำลองในหัวหุ่นเสมือนจริง การ ทำครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลนในห้องปฏิบัติการ รวมถึงเทคนิคการ stain การออกแบบและขึ้นรูปงานครอบและสะพานฟันสำหรับฟันธรรมชาติ ทันตกรรมราก เทียม และฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ด้วยคอมพิวเตอร์ สาธิตการขึ้นรูปงานบูรณะทันตก รรมประดิษฐ์ด้วยวัสดุร่วมสมัย การทำงานทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมรากเทียม ด้วยระบบ digital workflow
Pages: [1] 2 3 ... 10